25-5-2021 പയ്യൻ പത്രവായന നിർത്തി
11-3-2021 No reply
16-12-2020 ചരമവാർത്ത
20-9-2020 ഒരു പയ്യൻ കഥ
18-7-2020 മിച്ചകരുണ
10-6-2018 Misogynist married a feminist