25-5-2021 പയ്യൻ പത്രവായന നിർത്തി
16-12-2020 ചരമവാർത്ത
20-9-2020 ഒരു പയ്യൻ കഥ
18-7-2020 മിച്ചകരുണ
3-4-2020 നഷ്ടം